Quy trình làm việc

Để xây dựng phần mềm quản lý đúng nhu cầu khách hàng.

Khách hàng yêu cầu

Nhu cầu quản lý của khách hàng!
Khách hàng cần quản lý những gì?
Quy trình làm việc công ty khách hàng?
Cần phân quyền cho nhân viên như thế nào?
...

ESO tư vấn giảp pháp

Những giảp pháp đáp ứng nhu cầu khách hàng
Những chức năng cần thiết giúp việc quản lý
Giao diện phù hợp
Màu sắc chủ đạo

Sơ đồ mô tả Phần mềm

Chức năng và giao diện phần mềm

Chức năng phần mềm theo yêu cầu

Giao diện phần mềm theo yêu cầu

> Thời gian xây dựng phần mềm

> Chi phí xây dựng phần mềm